ДепартаментИстория

Доц. д-р Светла Янева

Доц. д-р Светла Янева


Доц. д-р Светла Янева

e-mail: sianeva@nbu.bg


Академична длъжност: доцент
Научна степен: доктор
Основни изследователски интереси в областта на:  история на българите, Османската империя и Югоизточна Европа през XV-XIX в.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: социално икономическа история, история на идеите, история на всекидневието, история на Балканите и Югоизточна Европа, историография
Възможности за експертиза в областта на: история на българите, Османската империя и Балканите през XV-XIX в.
Преподавателски интереси в областта на: история на българите, Османската империя и Югоизточна Европа, стопанска история, Балканите и Европа в ново и най-ново време.
Образование:  
1997 г. Доктор по история и цивилизации - European University Institute
1985 г. Магистър по история - СУ „Св. Климент Охридски”, специализация „История на балканските народи”, втора специалност – френски език.
Членство в организации:
Член на редакционната колегия на сп. Turkish Historical Review (BRILL); член на CIEPO (Comité des études pré-ottomanes et ottomanes)
Участие в национални и международни проекти:
2011-2013 международен изследователски проект ‘Ottoman women in the public space’
2011 г.  „Българи откупвачи на данъци във фискалната система на Османската империя”
2009-2010 г. „България в европейския свят”
2000-2003 г. „Поява и развитие на протоиндустриални форми на производство в българските земи през XVIII-XIX в.”
По-важни публикации:
Produzioni protoindustriali nella parte centrale dei Balcani durante la prima meta del 19 secolo. – In: Le vie dell'industrializzazione europea. Sistemi а confronto. Bologna: Il Mulino, 1997;
Стопански живот и социална структура на българите през Възраждането. – В: История на българите. Т. 2. София, 2004;
Samоkov: An Ottoman Balkan City in the Age of Reforms. – In: Hayashi, K. and M. Aydın (eds.) The Ottoman State and Societies in Change: A Study of the Nineteenth Century Temettuat Registers. London: Kegan Paul, 2004;
Statut économique et social des gens de métier du Sud-Est européen sous la domination ottomane dans les années 40 du 19e siècle (le cas de Samokov). – BHR, 1997, 2–3, 28–43;
Пътища на индустриализацията: протоиндустриите в Европа и в българските земи 18 – 19 в. – Исторически преглед, 2000;
Die Handwerker, die Zünfte und der ottomanische Staat auf dem Balkan zu Beginn des 19. Jahrhunderts. – In: H.-G. Haupt (ed.) Das Ende der Zünfte. Ein europaischer Vergleich, Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, band 151, Göttingen, 2002;
Тhe commercial practices and protoindustrial activities of Haci Hristo Rachkov, a Bulgarian trader at the end of the eighteenth to the beginning of the nineteenth century. – Oriente Moderno, XXV (LXXXVI), 1, 2006;
Main characteristics of and changes in industrial activity in the Central Balkans during “the long 19th century” – In: E.Eldem, S.Petmezas (eds.) The economic development of Southeastern Europe in the 19th century. Athens, Apha Bank Historical Archives, 2011, 197-224;
Българи – откупвачи на данъци във фискалната система на Османската империя. Към историята на българския делови и социален елит през XIX в. С., НБУ, 2011;
The non-Muslim tax-farmers in the fiscal and economic system of the Ottoman Empire in the 19th century. –  In: Jørgen S. Nielsen (ed.) Religion, ethnicity and contested nationhood in the former Ottoman space. Leiden–Boston, BRILL, 2012, 47–62;
Ottoman economic practices in periods of transformation: the cases of Crete and Bulgaria (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014), 310 p. Svetla Ianeva. Chapters 5, 6, 7, 8 (pp. 113-262);
Hygiene in nineteenth century Bulgaria. – Turkish Historical Review, 5 (2014), 1, 16-31;
Η έναρξη της ενσωμάτωσης των κεντρικών βαλκανικών επαρχιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα (τέλη 18ου - αρχές 19ου αι.), ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, (επιμ.) ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΙΔΕΕΣ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΤΕ), Ηракᴧеίо, 2014, 3-18.