ДепартаментИстория

Доц. д-р Зарко Ждраков

Доц. д-р Зарко Ждраков

Доц. д-р Зарко Ждраков

 e-mail: zhdrakov@abv.bg


Академична длъжност: доцент
Научна степен: доктор
Основни изследователски интереси в областта на: медиевистиката, културното наследство и туризма, епиграфиката, иконографията
Допълнителни изследователски интереси в областта на:  прабългарското изкуство, методи на автографирането
Възможности за експертиза в областта на:  средновековното художествено наследство, иконографията и епиграфиката
Преподавателски интереси в областта на: българското културно наследство  
Образование:  
2003 г. – хабилитация в НХА
1992 г. – НХА, защитен докторат на тема: Църквата „Св. Апостоли Петър и Павел“ в Търново – архитектура и художествени проблеми
1987 г. – завършил Национална художествена академия, специалност „Изкуствознание“

Членство в организации:
Асоцияцията на византинистите в България,
ИКОМОС

Участие в национални и международни проекти:
2011 г.  -  Участие в Международния конгрес по византинистика 2011 г.
2012 г.  – Виртуална изложба: Владетелят в българската историческа памет. Митология, доктрина, образност.

По-важни публикации:
Ждраков, З. Въведение в историята на автографирането. София, 2004, 1-188;
Една новооткрита творба на Захари Зограф.- Изкуство 7 (1986), 46-48;
Сцената Въздвижение на кръста и датирането на стенописите от църквата “Св. Петка Самарджийска” в София.- Изкуство 2 (1990), 40-46;
Стенописите на църквата “Светите Петър и Павел” в Търново от ХV век и критската живопис в светлината на новите проучвания.- Проблеми на изкуството 4 (1991), 50-56;
Отражение от Флорентинската уния в Търновград. В: Католическата духовна  култура и нейното присъствие ивлияние в България. София, 1992, 198-212;
Икона на Христос Пантократор от 1242 г., подписана от зографа-певец Козма.- Изкуство 33-34 (1996), 26-30;
Неизвестен български медалион от ІХ век. В: Медиевистични изследвания в памет на Пейо Димитров. Шумен, 1996, 315-322;
За една чудотворна икона в Търновград от ХІV век.- Старобългаристика ХХІІ (1998) 1, 96-104;
Апокрифен текст за Второто Пришествие от стенописите на Търновската катедрална църква “Св. Апостоли”.- Старобългаристика ХХІІІ (1999) 4, 90-95;
Похвалното слово на търновския митрополит Игнатий за руския княз Борис Александрович и неговото отражение в иконографската програма на катедралната църква “Св. Апостоли”. В: Търновска книжовна школа. Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят. Т.6. 1999, В. Търново, 703-712;
Към интерпретацията на шлем-маска №1 от Ашман (Беркасово).- Археология XLI (2000) 3-4, 5-15;
Към интерпретацията на съкровището от Надь Сент Миклош – датиране на два таса (№9 и 10) с гръцки текст.- Старобългаристика ХХІV (2000) 4, 53-73;
Π Ο Λ Λ Α  Τ Α  Ε Τ Η  Τ Ο Υ  Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ο Υ  (за една акламация от Сердикийската църква  Св. София.- Археология XLII (2001), 20-29;
Търновският зограф Никола – подписани, атрибутирани и датирани творби от 1442 г. В: Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. Т.VІІ. В. Търново, 2002, 783-799;
Към интерпретацията на седмолъчата звезда от Плиска.- Старобългаристика ХХVІ (2003) 4, 33-54;
За трите златни пръстена с монограм на кан Кубрат.- Старобългаристика ХХІХ (2005) 4, 84-94;
За подписите на Боянския майстор Димитър.- Старобългаристика, ХХХІІ (2008), 1, 47-68;
За майсторите на Боянската църква от 1259 година. – приложение в книгата на К. Попконстантинов: Зограф Василие и Боянската църква след 750 години. София, 2009, 89-128 (Zograph Vasilie And The Boyana Church 750 Years Later);
Куберовото съкровище в контекста на хуно-българската традиция, Научна конференция: Пътуване към България (Шумен, 8-11 май 2008) - Сборник: Пътуванията в Средновековна България, Шумен (2009), 295-300;
Няколко бележки върху Боянския поменик. В: Културното наследство в съвременния град. Юбилеен сборник посветен на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева. Нов български университет, 2009, 223-231;
За функцията на седмолъчната звезда от Плиска като печат (Созопол, 19 септември 2009)– В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие (Сборник в чест на Йордан Алексиев). Т.ІV. Велико Търново, 2011, 128-135;
Короната на Велика стара България – Втора национална конференция „Пътуване към България” по археология, история и културен туризъм (Шумен, 14-16 май 2010), Сб. Оттука започва България. Шумен, 2011, 121-130;
Свещените години на дракона и на змията в българската история. В: „Средновековният човек и неговият свят“. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. В. Търново, 2014, 775-781;
The old Metropolitan church in Nessebar/Mesembria after new epigraphical 7th Century evidence.- Archaeologia Bulgarica 1 (2009), 87-101;