ДепартаментИстория

Проф. Пламен Цветков, д.н.

Проф. Пламен Цветков, д.н.

проф. Пламен Цветков, д.н.

e-mail: ptzvetkov@nbu.bg

Академична длъжност: професор
Научна степeн: доктор на науките
Основни изследователски интереси в областта на: Дипломатическата и политическата история на света, Европа и Балканите през ХХ в., проблемите на националната идентичност, тоталитарните режими и демокрацията
Допълнителни изследователски интереси в областта на: Проблемите около потеклото на българите и около мита за славянския корен и славянската принадлежност на съвременните българи
Възможности за експертиза в областта на: Анализ на конфликтни ситуации в исторически аспект, анализ на проблеми в междукултурното общуване, рецензии на научни трудове, учебници и учебни материали по история.
Преподавателски интереси в областта на: Дипломатическата и политическата история на света, Европа и Балканите през ХХ в., проблемите на националната идентичност, тоталитарните режими и демокрацията, потеклото на българите, Втората световна война
Образование:
1999 г. Българска академия на науките, Институт за исторически изследвания, доктор на историческите науки
1997 г. Университетски колеж за федералистични проучвания, Аоста, Италия – диплома за завършен курс
1980 г. Московски държавен университет, кандидат на историческите науки (доктор по история)
1976 г. Софийски университет „Св.Климент Охридски“, Исторически факултет, история
1969 г. 39 средно училище в София, България
Членство в организации:
Член на Американската историческа асоциация, член на Академията за политически науки (САЩ), главен редактор на сп. “Известия на Българска орда“
Награди:
2007 г. – Нов български университет, най-добър преподавател на годината
1984 г. – Унгарски културен институт, отличие за най-добър успех за годината в курса по унгарски език
По-важни публикации:
Монографии:
A History of the Balkans: A Regional Overview from a Bulgarian  Perspective ("История на Балканите: регионален преглед от българска перспектива").Vols.1-2. Lewiston, NY (USA), Edwin Mellen Press, 1993 (1 200 страници, 2 тома: т.1 - 604 страници, т.2 - 596 страници)
Славяни ли са българите? София, Общобългарска фондация "Тангра", 1998 (186 страници)
Stéphane Courtois, Joachim Gauck, Alexandre Iakovlev, Martin Malia, Mart Laar, Diniou Charlanov, Lioubomir Ognianov, Plamen Tzvetkov, Romulus Rusan, Erhart Neubert, Ilios Yannakakis, Philippe Baillet. Du passé faisons table rase! Histoire et mémoire du communisme en Europe (“Да превърнем миналото в табула раза. История и памет на комунизма в Европа”). Paris, Robbert Laffont, 2002 (576 страници, автор на частта за живковския период от главата, посветена на комунизма в България: с.348-364)
Европа през ХХ век. Политическа и дипломатическа история на европейските държави от Първата световна война до падането на Берлинската стена 1914-1995. Ч.1-2. София, Нов български университет, 2002-2003
Народностно потекло и национално самосъзнание. София, Нов български университет, 2007
Светът на мегамитовете (Някои политически и историографски митове на ХХ век). София, Нов български университет, 2008
Под сянката на Сталин и Хитлер. Втората световна война и съдбата на европейските народи 1939-1941 г. Том 1 Началото на Втората световна война, Изд. НБУ, С.,2014 г.
Под сянката на Сталин и Хитлер.Том 2 Европейската демокрация пред унищожение. Изд. НБУ, С.,2015 г.