facebook

ДепартаментИстория

 

Ръководител

проф. Момчил Методиев, д.ф.н.

корпус 2, офис 206

тел.: 02/8110 276, в. 2206

e-mail: m.metodiev@nbu.bg

 

 

Секретар-специалист

Салиха Йълмазова

корпус 2, офис 206

тел.: 02/8110 276, в. 2206

e-mail: syilmazova@nbu.bg

 

 

Акцентът в изследователската дейност на департамент „История” е върху българската и балканската история, културата и изкуството от Средновековието до наши дни, изворознанието и историографията.

 

Сред приоритетите на Департамента е работата по алтернативни изследвания и изучаването на българската, балканската и световната история и като тематика, и като методологически подход в преподаването на история.

 

  

Научноизследователската дейност е насочена в проблематика, която е слабо или почти неизследвана: генезис и актуални проблеми на националните взаимоотношения на Балканите, Нации и граници на Балканите, българският парламентаризъм 1879-1944 г. и проучване върху европейската история през ХVІІІ-ХІХ в., история на институциите, история на социалните и политически идеи, религиозните общности в държавната политика и междудържавните отношения (от Средновековието до наши дни),  България в контекста на развитието на Европа в ново и най-ново време,  история на международните отношения и дипломация.

 

 

Особен акцент се поставя на темите „Българското общество и българската тоталитарна държава – документи и изследване“ и „Българската тоталитарна държава – власт и институции“.


Департамент “История” провежда постоянен тематичен семинар на тема „История и съвременност”, както и годишни национални конференции „Историята като наука, образование и професия” с участието на учени и преподаватели от различни университети и институции, на студенти и докторанти.


За да предизвика интереса на новите поколения към опознаване на миналото, ежегодно Департаментът  организира пътуващи семинари в страната и чужбина с обучение “in situ” – т.е.  извън аудиториите, с цел ситуирането на историческите събития и факти в тяхната естествена среда.

  

Научноизследователските проекти на департамент „История“, в които участват и студенти, са: „Извори за българската история”; „Каталог на архивни документи  – „Тоталитарната държава в България 1944-1989 г.”; „Българското общество през втората половина на ХХ век“; „Средновековни графити и монограми от църквата „Св. София” в Истанбул”; „Конституционният въпрос в тоталитарна България (1944-1989 г.)“.

 

Стипендия „Проф. Пламен С. Цветков“ (повече информация може да прочетете тук)