ДепартаментИстория

Конкурси

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 87 от 31.10.2017 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (нова и най-нова обща история). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 87/31.10.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 028110235.

Кандидат по конкурса:
-

  • Зала
    -