ДепартаментИстория

Конкурси

Нов български университет обявява следния  конкурс за:

 

един главен асистент, професионално направление 2.2. История и археология (история на България).

Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 34/15.04.2014 г.

Документите се подават в НБУ, ул. „Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 02/8110235, 8110215.


Кандидат по конкурса:
д-р Димитър Йорданов Гюдуров


Научно жури, назначено със заповед на Ректора № К-114/25.06.2014 г. в състав:

 

  1. доц. д-р Веселин Методиев Петров – 2.2. История и археология (най-нова история на България), НБУ;
  2. доц. д-р Лъчезар Стоянов Стоянов – 2.2. История и археология (най-нова история на България), НБУ;
  3. доц. д-р Светла Славова Янева – 2.2. История и археолоия, НБУ;
  4. доц. д-р Михаил Иванов Груев – 2.2. История и археология (история на България), СУ „Св. Климент Охридски“;
  5. проф. Милко Стоянов Палангурски, д.н. – 2.2. История и археология (история на България), ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

 

Резервни членове на журито:

 

  1. проф. д-р Милен Василев Михов – 2.2. История и археология (най-нова история на България), ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
  2. проф. Илия Тосков Тодев, д.н. – 2.2. История и археология (история на България), Институт по история при БАН;
  3. проф. д-р Румен Луизов Генов – 2.2. История и археология (нова и най-нова обща история), НБУ;
  4. доц. д-р Тома Иванов Томов – 2.2. История и археология (средновековна история на Балканите и Византия), НБУ.

 

Заключително заседание на научното жури:


30 септември 2014 г. от 13 часа в зала 205 на ІІ-ри корпус, НБУ.