facebook

ДепартаментИстория

доц. д-р Лъчезар Стоянов

доц. д-р Лъчезар Стоянов

Доц. д-р Лъчезар Стоянов

e-mail: lstoianov@nbu.bg

Доц. Лъчезар Стоянов е ръководител на департамент „История“ през годините: 1996-2000; 2002-2006 и от 2012 г.  Завършва  31-ва гимназия в София  през 1968 г. В СУ „Кл. Охридски“ следва специалност „История“ и се дипломира с отличие през 1973 г.  Получава докторска степен от ВАК през 1982 г. със защитена дисертация на тема “Висшият държавен апарат в България 1944-1947 г.” През 1998 г. в НБУ, става доцент по История на България (История на модерната българска държава).

Научните интереси  на доц. Л. Стоянов са в областта на:  История на модерната българска  държава; История на държавните институции в България; История на българския национален въпрос; История на Балканите и Европа;  Коминтернът и Балканите.

Лъчезар Стоянов е член на Македонски научен институт; Българско историческо дружество (БИД); Председател на УС на фондация С.Е.Г.А.; Член на УС на фондация „Блага Димитрова“.

Той е   един от основателите на департамент „История“ през 1994 г. Автор и съавтор на основните базови, бакалавърски и магистърски програми по история. Учебната му дейност е свързана с общоуниверситетски, базови, бакалавърски и специализирани магистърски курсове в областта на неговите научноизследователски интереси, подготвени специално и  съобразени със спецификата и философията на образованието по история в НБУ.

Негови по-важни публикации са: Българските държавни институции 1879-1986.” Енциклопедичен справочник. С.,1987, 375 с. Съставителство, редакция, предговор, приложения, схеми, илюстрации (съвместно с В.Методиев) авторство на 26 статии; Български конституции и конституционни проекти”.С.,1990, 213 с. Съставителство, уводна студия и три справочни статии” (съвместно с В.Методиев); Коминтернът и България (март 1919 – септември 1944 г.), Том І, Документи. (в съавторство – предговор, съставителство, бележки), Изд. ГУА, С., 2005. ;  Нация, държава и институции Студии и статии,С., 2012 г., Изд. „Гутенберг“

Взима участие в научните проекти: „Кипър и България в периодичния печат. Част І. От Берлинския конгрес (1878 г.) до Балканските войни (1912 г.)“ (февруари 2008-април 2012 г.); „Конституционният въпрос в тоталитарна България (1944-1989 г.)“ (юни 2008 - юни 2009 г.); “Българското присъствие в района на Костур през Средновековието и Възраждането”, (октомври 2007 - октомври 2008 г.); “Местното самоуправление – българският опит”, 2003 г.; „Холокостът и българският случай в научните изследвания (проект към МОН 2014 г.)