facebook

ДепартаментИстория

проф. д-р Цветана Чолова

проф. д-р Цветана Чолова

 Проф. д-р Цветана Чолова

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на:

Средновековна история на България; История на Византия; Средновековна история на Европа; История на средновековната култура

Допълнителни изследователски интереси в областта на:

История на науката, история на образованието през Средните векове

Възможности за експертиза в областта на:

Средновековна история на България; История на Византия; Средновековна история на Европа; Старобългариска, старобълтарска литература и ръкописи.
История на науката, история на образованието през Средните векове.

Преподавателски интереси в областта на:

Светът през средните векове;  История на България;  Исторически извори;  История на Средновековна Европа;  Римската имперска система - континуитет и дисконтинуитет;  Държава и църква в средновековна България;  Византия и православният свят;  Политическата идеология на Византия;  Класическото наследство и средновековната държава в Европа;  Античната наука и култура през Средните векове;  Раждането на средновековна Европа и др.

Образование:   

1972 г.  висше образование - Софийски университет, “Св. Климент Охридски“, Исторически факултет. Специалност “История”, специализация “Стара и средновековна обща история”. Втора специалност “Философия”.

Членство в организации:

Българско историческо дружество

 Съюз на учените в България

 Национална асоциация на византолозите в България

Редакционна колегии:

сп. Bilgarian Histotical Review

Byzantinobulgarica

Участие в национални и международни проекти:

2000-2005 - “Държава и църква в средновековна България” – международен, БАН, Институт по славяноведение, Руска Академия на науките ,

(2009-2011) - CLIOH-WORLD The European History Network (КЛИО-СВЯТ Европейската мрежа за история) Ръководител от страна на Нов български ниверситет на проект към Европейската комисия CLIOH-WORLD - академична мрежа в рамките на Програма “Еразъм”  за създаване на европейска мрежа за история между университетите. В CLIOH-WORLD участват 45 европейски университета. www.cliohworld.net

Награди:

Академична награда „проф. Васил Златарски“,  БАН.

По-важни публикации:

Монографии:

Естественонаучните знания в средновековна България. Изд. на  БАН, 1988, 401 с. Образованието в средновековна България, Изд. на НБУ, 2013, 316 с.

Студии и статии:

Теоретични въпроси на физическата география в средновековната българска литература. -  Palaeobulgarica, ХI, Кн. 2, …46-52

La cosmologie et les systèmes cosmographiques  en Bulgarie médiévale. - Bulgarian Historical Rеview, 1 1987, 33-46

La diffusion des sciences naturelles bulgares au Moyen Age dans les pays slaves orthodoxes - Bulgarian Historical Review, 1, 1990, 30-38 1

Българската църква и опитите за уния през Средновековието. - В: Религия и църква в България, С., 1999, с. 116-130

The Knowledge about the "Inhabited  Lands" in the Medieval Bulgaria – Bulgarian Historical Review, 1999, Кн.3/4, с.117-123

The Medieval science in Balkan countries - Еtudes balkaniques, 2000, 2, 112-126

Християнската paideia и образователните традиции в българското средновековие – Годишник на департамент “История”, Нов български университет, Т. I, 2006, С., с. 2007, 9-33

Другото християнство -  дуалистичната църква в средновековна Европа – В: Реформацията – история и съвременни измерения.  Сборник , НБУ, София, 2007, с. 39-59

Към въпроса за библейските преводи в България –– – В: Годишник на Департамент „История”, НБУ, T. 2, 2007, с. 112-139  http://ebox.nbu.bg/pro/

Българската медиевистика и националната идея(краят на XIX - средата на ХХ в.)  – В: Годишник на Департамент „История”, НБУ, T. 3, 2008, с. 112 – 133 http://ebox.nbu.bg/pro/

Държава, църква и култура в Югоизточна Европа през средните векове  – В: Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа. – Юбилеен сборник в чест на проф. Цветана Георгиева.  С., 2009, 97-115

Църковните отци от Сердикийския събор  в културната памет на българите. - В: «Културното наследство в съвременния град».  Юбилеен сб. в чест на 85 - годишнина на ст.н.с. Магдалина Станчева,  С., НБУ, 2009, 258 – 271

Късноантичният итинерарий и периплус в съчинението по космография и география на Константин Костенечки. – В: „Пътуванията в средновековна България”. Материали от Първа национална конференция „Пътуване към България. Пътуванията в средновековна България и съвременният туризъм.”. Шумен, Изд. Абагар, 2009, с. 489-509

История и цивилизация. Учебник за 8 клас. (в съавторство с Р. Кушева). Изд. Булвест 2000, С., 2009, 141 с.

Преславската висша школа и образованието в европейския Югоизток през Средните векове. – В: Сб. Оттук започва България. Материали от Втора национална конференция по история, археология и културен туризъм «Пътуване към България», Шумен, 2010, с. 294-310

Византийското интелектуално и научно наследство в средновековна България – В: Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Център за славяно-византийски проучвания  “Проф. Ив.Дуйчев”, Т. 97 (16)

The Christian “Paideia” and the educational traditions in Bulgarian Middle Ages – In: Bulgarian Historical Review, T. Sofia, 2012,

 „Определението на философията - на христианската пайдейя”  на Константин Философ и образователните идеи в средновековна България. – В: Исторически преглед, С., 2012, кн. 18

 Bulgarian Scholars and Clerics in the European Politics  at the end of the 14th Century and the beginning of the 15th Century - In : Codrul Cosminului, New Series (Volumul 20, nr. 1, Iulie 2014), University of Suceava „Stefan Cel Mare”, p. 7-25.

Творчески изяви (изложби и др.):

Обществена дейност:

Зам. Ръководител на секция „Средновековна история“, Институт по история, БАН

Научен секретар на Института по история, БАН (1989-2002)

Член на Специализирания съвет по „Стара, средновековна история и археология“, БАН

Директор на програма „История“, НБУ

Ръководител на департамент „История“, НБУ (2007-2012)