ДепартаментИстория

гл. ас. д-р Димитър Гюдуров

гл. ас. д-р Димитър ГюдуровДепартамент: История

Телефон: -

E-mail: dgiudurov@abv.bg

Приемно време: Vyber 0889532145 Онлайн,dgiudurov@abv.bg ОнлайнПрофесионална автобиография:

гл. ас. д-р Димитър Гюдуров

Основни изследователски интереси в областта на:
Нова и най-нова история на България и национални, етнически и малцинствени проблеми на Балканите
Допълнителни изследователски интереси в областта на:
малцинствената политика на България
Възможности за експертиза в областта на:
национална, етническа и малцинствата проблематика
Преподавателски интереси в областта на:
лекционни курсове с проблематика по История на България и Югоизточна Европа
Участие в национални и международни проекти:
2004-2008 г.
“Извори за българската история”, Конституционният въпрос в тоталитарна България (1944-1989 г.).
“Каталог на архивни документи - Тоталитарната държава в България 1944-1989 г.“
Кипър и България в периодичния печат. Част І. От Берлинския конгрес (1878 г.) до Балканските войни (1912)Публикации:

Образователната политика спрямо мюсюлманите в България Исторически преглед, кн. 3-4, 2009

Религиозната политика на България и мюсюлманите (1919-1925 г.) Годишник на департамент “История” НБУ Т. ІІ (2007). [CD-ROM] С., 2011

Българо - турските отношения и малцинственият въпрос (1919-1928 г.) – Годишник на департамент “История” НБУ Т. ІV (2009). [CD-ROM] С., 2012

Общи щрихи на държавната политика към българите мюсюлмани 1879-1928 г. В – Дружба „Родина“ – Минало и съвременност. 75 години от основаването на Българомохамеданската културно-просветна и благотворителна дружба „Родина“ на 3 май 1937 г. в Смолян. Доклади от научната конференция София, 24 април 2012 г. С., 2012, с. 157-170

Гръцкото и българско малцинство в политиката на България и Гърция 1918-1928 г. “История", Том 5-6, [CD-ROM] 2013 г. НБУ

Обединена България и създаването на мюфтийства в новоприсъединените земи 1940-1944 г. В Исторически преглед кн. 3-4, 2013, 133-159.