ДепартаментИстория

Доц. д-р Лъчезар Стоянов

Доц. д-р Лъчезар Стоянов

 

доц. д-р Лъчезар Стоянов

e-mail: lstoianov@nbu.bg

Академична длъжност: доцент
Научна степен: доктор
Основни изследователски интереси в областта на: История на модерната българска държава; История на българския национален въпрос; История на Балканите и Европа; Коминтернът и Балканите; История на държавните институции в България
Възможности за експертиза в областта на: История на модерната българска държава; История на българския национален въпрос; История на Балканите и Европа; Коминтернът и Балканите; История на държавните институции в България
Преподавателски интереси в областта на: История на модерната българска държава; История на българския национален въпрос; История на Балканите и Европа; Коминтернът и Балканите; История на държавните институции в България
Образование:
1973 г. - висше, специалност „история, “  с втора специалност „българска филология“ СУ, „Св. Кл. Охридски“
Членство в организации:
Македонски научен институт
Българско историческо дружество
Председател на УС на фондация С.Е.Г.А.
Член на УС на фондация „Блага Димитрова“

Участие в национални и международни проекти:
2012 г. - Кипър и България в периодичния печат. Част І. От Берлинския конгрес (1878 г.) до Балканските войни (1912 г.)
2009 г. - Конституционният въпрос в тоталитарна България (1944-1989 г.)
2008 г. -  Българското присъствие в района на Костур през Средновековието и Възраждането
2003 г. - Местното самоуправление – българският опит
 
По-важни публикации:
Българските държавни институции 1879-1986.” Енциклопедичен справочник. С.,1987, 375 с. Съставителство, редакция, предговор, приложения, схеми, илюстрации (съвместно с В.Методиев) авторство на 26 статии;

Български конституции и конституционни проекти”.С.,1990, 213 с. Съставителство, уводна студия и три справочни статии” (съвместно с В.Методиев);

Председателството на Народната република (8.IX.1946-4.XII.1947)”- В:
Държавно-политически традиции по българските земи.Сб. с материали.В.Търново, 1980,389-399;

Двадесет и шестото Обикновено Народно събрание в държавно-политическото развитие на България (18.IX.1945-6.XI.1946 г.)” - Ист.пр.1982, кн.3, 41-52;

Коминтернът и националните проблеми на Балканите” В: България между Русия и Европа. Сб. С доклади от научна конференция.С.,1998.110-125 с.

120 години Министерски съвет в България”. “Илюстрована хроника”.С.,1999, 166 с.,автор (с В.Методиев и В.Колев), съставител (съвместно с В.Методиев и В.Колев).

СССР и Коминтернът. Към въпроса за разпускането на Третия интернационал-В: България и Русия през ХХ век. “Българо-руски научни дискусии, ИК “Гутенберг”, С., 2000, с.171-195,   редактор, ( съв. с В.Тошкова, Л.Ревякина и Ст.Пинтев)

Македонизмът – от политическа към държавна доктрина”- В: В памет на Константин Пандев, ИИ,БАН, Изд. “Гутенберг”, С., 2000 г. с.72-85

История и цивилизация за 11 клас.Задължителна подготовка (авторски колектив), Изд.”Слово”, В.Търново, 2001 г.

История и цивилизация за 11 клас (профилирана подготовка), (авторски колектив), Изд.”Слово”, В.Търново, 2001 г.

Българските конституции и конституционни проекти, съставителство (съвм. С В. Методиев), С., 2003.

Коминтернът и България (март 1919 – септември 1944 г.), Том І, Документи. (в съавторство – предговор, съставителство, бележки), Изд. ГУА, С., 2005.

Коминтернът и България (март 1919 - септември 1944 г.) в ІІ тома. Уводна студия, в съавторство Бележки и коментари. Изд. ГУА, С., 2005 г.

Стоянов, Лъчезар. Лефтеров, Живко. Политиката на БКП за превръщане на България в съветска република. (От идейни постулати към практически действия), Годишник на департамент “История”.Том 1 (2006), НБУ, 168-228, Том 2 (2007), НБУ, 2011, 1-111.

Стоянов, Лъчезар. Трайки Китанчев и Солунската гимназия – В: Национална научна конференция Гласовете ви чувам. Личностите на гимназията и България. 130 години от основаването на Солунската българска мъжка гимназия, Благоевград, 2011, 317-327.

Стоянов, Лъчезар. “Даруваната конституция” от 1991 г.- В: Право и политика: конституиране на демокрацията в Централна и Източна Европа, НБУ1 С., 2011, 44-60.
Стоянов, Лъчезар. Русия, Учредителното събрание и дебатите за Сенат в България – В: Сборник в чест на 70-годишнината на проф. В. Тошкова., Изд. “М.Дринов”, С., 2011, 19 стр. .

Стоянов, Лъчезар. 1925 – началото на прелома. – В: 1925 от поредицата “Годините на литературата”, 18 с.

Стоянов, Лъчезар. Нация, държава и институции, студии и статии. ИК „Гутенберг, С., 2012 г.